Klachten

Wij proberen ons uiterste best te doen! Mocht u desondanks een opmerking of een klacht hebben over uw fysiotherapeut of de gang van zaken, neem dan contact op met de eigenaren van de praktijk (zie tabblad Over ons). Wij zullen in alle redelijkheid werken aan een oplossing. Wij nemen deel aan de klachtenprocedure (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg oftewel WKKGZ) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De WKKGZ waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u hier.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/klant en de fysiotherapeut. Indien u bij verhindering tenminste
24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Patiënten/klanten die geen aanvullende verzekering hebben, dienen per behandeling contant af te rekenen.

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Een beknopte versie vindt u hieronder, het uitgebreide  reglement kunt u op verzoek inzien.

Privacy reglement (beknopte versie)
Naast de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen ze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, hieronder wordt ook een externe audit verstaan. Hierbij zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van uw gegevens. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wèl tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas aan de onderzoeker worden verstrekt als u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.